A-Z Volební program

Představujeme Vám náš A - Z volební program pro volby do zastupitelstva Loun.

Bezpečnost

 

K otázkám bezpečnosti chceme přistupovat maximálně zodpovědným způsobem.
Jde nám o profesionální a zároveň k veřejnosti vstřícný výkon policejní práce, který se opírá o ochotu veřejnosti podílet se na věcech veřejných.  
Strážníkovi bude svěřen konkrétní okrsek, za který bude zodpovídat.
Častější přítomnost strážníků v okrajových částech města, Brloze a Nečichách považujeme za důležitější, než v centru.
Chceme vzbudit větší zájem o bezpečnostní problémy a veřejný pořádek.
Chceme naslouchat občanům, kteří navrhují městské policii, jak řešit určité problémy.
Městská policie se zaměří na preventivní činnost s využitím nerepresivních prostředků. Městská policie bude aktivně chránit občany našeho města a pečovat o rizikové skupiny, kterými jsou zejména děti, mládež a senioři. Hlavním úkolem městské policie nesmí být postihování dopravních přestupků,  ale preventivní a kontrolní činnost.
V této souvislosti za důležité považujeme pořádání besed a přednášek nejenom v mateřských školkách, ale také v základních a středních školách či v klubech a jiných společenstvích seniorů. Jejich cílem bude seznamování s činností a úkoly policie, zvyšování jejich právního vědomí a informování o možnostech bezpečného chování a o nebezpečí, se kterým se děti i dospělí mohou setkat v reálném životě.
Zvýšená činnost městské policie věnovaná prevenci kriminality bude mít do budoucna pozitivní efekt na cílové skupiny a výsledkem preventivního působení bude omezení nárůstu kriminality.
Městská policie potřebuje vlastní kvalitní webové stránky, které umožní prezentaci její práce a zjednoduší komunikaci mezi městskou policií a občany našeho města.

Cestovní ruch

Podpoříme cestovní ruch jako další zdroj příjmů pro lounské živnostníky.
Zaměříme se na prezentaci atraktivních lokalit Loun – gotiky (kostely - především sv. Mikuláš) a galerií (GAML, GBR a dalších včetně podpory vybudování galerie světově proslulého Zdeňka Sýkory).
Podpoříme aktivity, jakými je Letní lounské vábení, a budeme usilovat o nejméně 3 další obdobné jednodenní akce.

Doprava

Budeme pokračovat v dlouholetém intenzivním prosazování dostavby silnice R7, která spojí Louny s Prahou, s průmyslovou zónou Triangle a s Německem.
V nadcházejícím volebním období chceme vyřešit obtížně průjezdnou křižovatku na Komenského náměstí, nejlépe formou malého kruhového objezdu.
K našim prioritám nadále patří budování nových parkovacích míst v těch částech města, kde je největší problém s parkováním.
Nevzdáme se snahy vytlačit kamiony na obchvat za pomoci dopravních opatření uvnitř města.

Finance

Motto: „Budeme se snažit udržet vyrovnaný rozpočet města tak, aby finance na nové investice a obnovu byly získány z dotací a bez úvěrů.“
Chceme jít cestou drobných, ale progresivních a pozitivních kroků, podpořených komunikací s občany, nikoli velkých a často drahých změn. Naším cílem musí být usnadnění  a zpříjemnění života všech občanů.
Rozvoj města musí podléhat koncepci, která překračuje jedno volební období a snaží se řešit rozvoj města a případné problémy jako komplex. Nelze dlouhodobě upřednostňovat jen jednu agendu, jen jednu skupinu obyvatel, jen jeden cíl.
Abychom dosáhli naprosté transparentnosti, budeme zveřejňovat zprávy o hospodaření města na internetu (včetně organizací zřizovaných, řízených a vlastněných městem).
Rozšíříme funkcionalitu a přístupnost otevřeného „rozklikávacího rozpočtu“ města.
Prosadíme úspory na MÚ včetně organizací zřizovaných, řízených a vlastněných městem. Je třeba je hledat především v zefektivnění vnitřních procesů a provozu, ne škrtáním a propouštěním.
Prozkoumáme dlouhodobé smlouvy a zjistíme možnost úspor či dodatečných příjmů.
U všech našich záměrů budeme zjišťovat možnost spolufinancování aktivity z fondů EU, krajských či státních dotací. Primárně chceme zvažovat, co budeme dělat, a poté, jak to budeme financovat, nechceme hledat peníze a následně vymýšlet, co za ně případně pořídit.
Přerozdělíme příjmy z loterií na školství – budeme se snažit prosadit, že se část z příjmů z hazardu vyčlení na školství, čímž navýšíme finanční prostředky pro lounské školy podle hesla: Peníze z „Hazardu“ pro naše děti.
Příjmy budou odhadovány pragmaticky a střízlivě, aby se je podařilo naplnit dle předpokladu.
Budeme se snažit i nadále udržet vyrovnaný rozpočet a kladné saldo našeho města.

Investice

Rozšíříme In-line dráhy a cyklostezky - Po propojení ulic Dobroměřická a K Velodromu vznikne jeden velký okruh pro in-line bruslení, cyklistiku i běh. Další budoucí lokalitou pro vybudování asfaltové multifunkční stezky je ulice Jimlínská, v prodloužení ulice Na Horizontu směrem k vodárně a pak přes lávku dál až na Líšťanskou spojku.
Komunikace - Louny ukazují, že město nemusí mít jen pěkné náměstí či centrum, ale i sídliště či okrajové čtvrti. Proto chceme zachovat výši investic do komunikací a zeleně, abychom měli ve městě opravené a bezpečné chodníky, přechody pro chodce, aby městské části nebyly jen betonové, ale s výrazným podílem zeleně.
Rozvoj města - rozvoj infrastruktury v nově vznikajících čtvrtích s oddychovými zónami (náměstí, park) - Po vydařené akci Zahradní město vzniká v Lounech další čtvrť na Březince. Zde budeme chtít zlepšit infrastrukturu propojením ulice Tomanova s touto novou čtvrtí a pokročit v přípravě na vybudování nového náměstí a parku podle existujícího územního plánu.
Školy - Zateplování a modernizace školních budov, obnova sportovišť pro děti – V minulosti se úspěšně podařilo investovat do zateplení škol a obnovy sportovišť pro děti. V tomto trendu chceme pokračovat i nadále.
Při získávání dotací na investiční akce chceme navázat na úspěchy těch dosavadních: kulturní centrum Zastávka, zateplení většiny základních škol, zateplení Domova pro seniory, vybudování Zeleného náměstí v Zahradním městě.

Kultura

Chceme stabilizovat a podle možností navýšit rozpočet kultury a zpřehlednit pravidla pro podporu tzv. živého umění a nezávislých kulturních aktivit (např. festivaly atp.)
Chceme, aby město a městské organizace ještě více podporovaly spolkovou činnost i aktivity jednotlivců v oblasti kultury.
Podpoříme aktivity, které hledají nové kulturní příležitosti (např. využití letního kina), protože to je cesta, jak přispět k oživení města.

Rodinné záležitosti

Podpoříme příležitosti pro sladění profesního a rodinného života.
Podpoříme akce spojující rodinné příslušníky v oblasti sportovní a společenské.
Podpoříme rodinné bydlení.
Podpoříme rodinné slevy –  např. zavedením rodinných pasů.
Vytvoříme veřejné prostory pro neorganizované trávení volného času.
Pokusíme se o vznik family pointu - bezbariérového místa určeného rodině, které bezplatně poskytuje prostor pro přebalení, nakojení nebo ohřátí dětské stravy a dětský koutek.
Budeme vytvářet příznivé sociálně – ekonomické podmínky pro fungování rodiny (služby pro rodiny, slučitelnost práce a rodiny, podpora svobodného rozhodování rodin, způsob zajištění péče o děti).
Chceme řešit financování aktivit rodinné politiky ze zdrojů obce, kraje, ministerstva pro místní rozvoj, evropského fondu pro regionální rozvoj, operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Sociální a bytová témata

Společně se sociální kurátorkou budeme pokračovat v práci na komunitním plánu města.
Nedovolíme vznik lokalit s koncentrovanými sociálními problémy.
Nadále bychom chtěli rozvíjet hlavně oblast péče o seniory.

Sport

Motto: „Dobře fungující sportovní oddíly a různorodé městské aktivity v Lounech – spokojení sportovci a občané – nenudící se mládež a děti.“
Nadále zachováme a podpoříme provoz všech sportovních zařízení, dětských a školních hřišť.
Budeme spolufinancovat mládežnický sport a finančně částečně podpoříme i nejúspěšnější sportovní oddíly v kolektivních sportech.
Chceme spolufinancovat tradiční významné sportovní akce propagující město.
Trvale budeme podporovat spolupráci města, sportovních oddílů a škol s cílem umožnit co nejširší sportovní vyžití občanům města.
PPodpoříme využití areálu výstaviště v Lounech – park TGM jako centra pro sportovní, společenské a rodinné rekreační aktivity obyvatel města.
Podporujeme výstavbu Městské plavecké haly, tak jak byla schválena v zastupitelstvu.
Zrekonstruujeme podlahu a provedeme výměnu sedaček Městské sportovní haly, která umožní konání soutěží stávajícím sportovním oddílům.
Ve spolupráci s okolními obcemi a regionem Dolní Poohří rozšíříme cyklostezky a cyklotrasy, budeme lépe koordinovat jejich výstavbu s krajskou samosprávou včetně využití všech dotačních titulů.
Připravíme projekty a rozšíříme stávající in-line okruhy v prostorách cyklistického stadionu propojením komunikací k Velodromu, k ul. Dobroměřická a k východní části města.
Provedeme rekonstrukci střešního pláště včetně technického zázemí a technologie Městského zimního stadionu.
Záleží nám na trvalé údržbě školských sportovních areálů, dětských koutků a herních prvků.

Výchova a vzdělávání

Chceme se zabývat otázkou zřízení jeslí.
Udržíme dobrou situaci s umisťováním dětí do mateřských škol.
Budeme usilovat o to, aby město nadále ekonomicky podporovalo činnost školních družin,
Pomůžeme lounským školám získávat prostředky z evropských fondů. Podpoříme činnost psychologů na základních školách.
Pokusíme se udržet oborovou nabídku středních škol.
Podpoříme programy primární prevence na školách (např. drogová prevence).
Budeme úzce spolupracovat s Městskou knihovnou Louny a Základní uměleckou školou v oblasti nabídky kulturních a vzdělávacích pořadů a udržování tradic města příznivého pro vzdělání i kulturu.
Chceme hledat cesty pro usnadnění integrace hendikepovaných dětí na lounských školách.
Podpoříme spolupráci Městského informačního centra Louny a místních škol.

Zdravotnictví

Trvale budeme spolupracovat s majiteli Nemocnice Louny a.s. a majiteli lounské polikliniky – kromě jiného příspěvkem na provoz recepce.
Budeme spoluvytvářet přívětivé podnikatelské prostředí pro provoz menších soukromých zdravotnických zařízení a soukromých ambulancí v Lounech.
Udržíme ve spolupráci s Krajským úřadem bezproblémové fungování a případně rozšíříme pohotovost pro dospělé, zubní pohotovost a pohotovost pro děti v Lounech.
Budeme podporovat Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje jako jeden ze základních pilířů zdravotní péče v Lounech.
Udržíme dobré vztahy se spádovými nemocnicemi pro Louny – tj. nemocnicí Slaný a Žatec.
Zajistíme fungovaní pečovatelské služby pro seniory a zdravotně hendikepované spoluobčany.
Navýšíme rozpočet města pro oblast zdravotnictví – např. postupné vybavování vhodných míst automatickými externími defibrilátory užívanými k první pomoci při srdečních příhodách i laiky.
Podpoříme zdravotní prevenci pořádáním kurzů první pomoci pro širokou veřejnost ve spolupráci např. s městskou knihovnou a kurzy první pomoci na základních a středních školách.
Podpoříme soukromé lékaře, zejména nově začínající, při zařizování jejich ambulancí (půjčky na vybavení ordinací).

Životní prostředí

V souladu s vizí přátelského místa k životu budeme klást důraz na čisté životní prostředí.
Chceme spolupracovat se soukromým sektorem na přípravách územního plánu a rozvoje dalších lokalit s požadavkem na zajištění patřičné občanské vybavenosti a množství zeleně.
Ve spolupráci s občany budeme aktualizovat  dlouhodobý plán rozvoje města.
Podpoříme občanské aktivity směřující k obnově a údržbě zeleně v našem městě.
Nadále budeme podporovat vzornou údržbu a čistotu trávníků a parků, udržované a čisté ulice a veřejná prostranství.
Pravidelně budeme pečovat o údržbu a rozvoj dětských hřišť (výměna písku v pískovištích) a hledat nová místa pro jejich vytváření a budování.
Podpoříme rekonstrukci a vybudování pěšinek, cest, míst setkávání a laviček podél řeky Ohře – přiblížíme znovu město řece.
Zpracujeme studii využitelnosti městského parku TGM. Různá zákoutí pro děti, in-line dráha, grilovací koutek, posilovací stroje, koutek pro seniory, prostor pro mladé umělce, se zapojením všech občanů Loun.
Zasadíme se o lepší soužití občanů vlastnících psy a občanů, kterým vadí psí exkrementy ve městě.